แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
          การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 :  ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่ 
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A
09 : Social Network
แผนการดำเนินงาน
010 : แผนดำเนินการประจำปี
011 : รายงานการ กำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 :  มาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
019 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22 :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 :  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 :  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี