ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์และพันธกิจ
      เป้าประสงค์และกลยุทธ์หลัก
      สัญลักษณ์ของโรงเรียน
      เพลงประจำโรงเรียน
      แผนที่โรงเรียน
      เกียรติประวัติโรงเรียน
 
เว็บไซต์ครูสุรินทร์
เว็บไซต์ Krooauy
   
>> เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
 
 

 27-29 กันยายน 2560
เข้าค่ายลูกเสือ
>>ภาพกิจกรรม

27-29 กันยายน 2560
ค่ายวิชาการ
>>ภาพกิจกรรม

22 กันยายน 2560
งานเลี้ยงครูเกษียณ
>>ภาพกิจกรรม

21 กันยายน 60
มุทิตาจิตครูเกษียณ
>>ภาพกิจกรรม

20 กันยายน 60
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาสำหรับมวลชน
อ.บางซ้าย
>>ภาพกิจกรรม

13 กันยายน 60
ประกวดร้องเพลง To be
number One
>>ภาพกิจกรรม

12 กันยายน 60
นิเทศ ติดตาม
เชิงประจักษ์ (ก.ต.ป.น.)
>>ภาพกิจกรรม  
4 กันยายน 60
ประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
>>ภาพกิจกรรม 
1 กันยายน 60
กีฬาสี
>>ภาพกิจกรรม 
18 สิงหาคม 60
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
>>ภาพกิจกรรม